Projecten

Ons track-record in gebieds, concept en vastgoedontwikkeling

Als team hebben we meegewerkt aan mooie projecten binnen de vastgoedsector.
Een nieuw gezicht voor winkelen in Soest

Een nieuw gezicht voor winkelen in Soest

Hoogvliet ziet de potentie in het winkelgebied van Soest Zuid en wil een fijne plek creëren die meerwaarde brengt voor de lokale bevolking, winkeliers, bezoekers en eigenaren. Dit kan in de vorm van een herontwikkeling van winkelvastgoed en het toevoegen van woningen, een grotere gebiedsontwikkeling wordt niet uitgesloten. Samen met Hoogvliet (en stakeholders) werken we toe naar een haalbare herontwikkelstrategie. Onlangs is u.minds gestart met het onderzoek naar de plek en gaat in gesprek met alle stakeholders. We organiseren de (stakeholder)communicatie zo dat deze goed past bij de opgave en de situatie. Belangrijk is een goede relatie met de Gemeente en de huurders. Daarnaast ontwerpen we het proces zodat belangen, strategie, tijd en ruimte met elkaar worden verbonden.

Lees meer
Integrale gebiedsontwikkeling van A tot Z

Integrale gebiedsontwikkeling van A tot Z

Gebiedsontwikkeling met als te transformeren hart het voormalig ‘Fluor’ kantoor. Een combinatie van bruisend stadsleven en natuur. Een totaalplaatje waar met verschillende partijen (architecten, adviseurs, gemeente, etc.) goed naar wordt gekeken. Een ware uitdaging voor een projectdirecteur.

Lees meer
Een parel die opgepoetst moet worden

Een parel die opgepoetst moet worden

Het AZC in Leersum heeft de opgave om een ontwikkelperspectief op te stellen voor de locatie. De huidige situatie bestaat uit een soort lappendeken van gebouwen, bijgebouwen, luchtbruggen en plaatsen om te ontspannen of spelen zijn niet aantrekkelijk. Ondanks dat het AZC midden in het bos ligt, is het een versteend gebied.

Het COA heeft u.minds gevraagd voor de herontwikkeling van dit Landgoed De Hoogstraat. Samen met AGNOVA Architecten en het personeel van dit AZC werken we aan mogelijke scenario’s voor de verbetering van de leefomgeving van asielzoekers. We willen daarmee bijdragen aan een (tijdelijk) veilig thuis. De ontwikkeling ziet op de realisatie van 625 opvangplaatsen, een school, een vergadercentrum en ondersteunende faciliteiten. Het project bevindt zich (mei 2023) in de haalbaarheidsfase.

Lees meer
Van spoorzone naar wonen

Van spoorzone naar wonen

Gemeente Beverwijk heeft u.minds gevraagd voor de begeleiding van het initiatief “Bazaarstad” van Heijmans/ De Bazaar. Ongelooflijk dat er in de Metropool Regio Amsterdam nog zo’n ontwikkellocatie beschikbaar is (30 ha. met ontwikkelpotentieel voor zo’n 3.000 woningen en een Bazaar 2.0). Het project bevindt zich nu (mei 2023) in de haalbaarheidsfase.

Bazaarstad ins onderdeel van het programma Spoorzone. De ontwikkeling van het Spoorzonegebied is één van de speerpunten in Beverwijk voor de komende jaren. Het gebied ligt tussen de A9, het centrum van Beverwijk en twee grote groengebieden, het Aagtenpark en het Wijkeroogpark. 

Spoorzone bestaat uit twee delen: de Stadskant aan de westzijde van het spoor en A22 en de Business Dockszijde, ten oosten daarvan. Binnen deze zones onderscheiden we een aantal deelgebieden, met ieder hun eigen opgaven en deelprojecten. Spoorzone wordt gefaseerd ontwikkeld, wat inhoudt dat ieder deelgebied zelfstandig ontwikkeld kan worden, zonder daarbij de samenhang op het grote geheel uit het oog te verliezen.

Lees meer
De laatste puntjes op de i voor de gebruiker

De laatste puntjes op de i voor de gebruiker

Third Place en U.Minds doen graag projecten samen. Onlangs was ThirdPlace gevraagd door het AMC om op basis van analyse en ervaring te adviseren hoe en welke verbeteringen in de wacht- en verblijfruimtes van het Entreepaviljoen doorgevoerd kunnen worden teneinde het functioneren van deze ruimtes een merkbare impuls te geven. Hiervoor werd de hulp van u.minds gevraagd.

Het Entreepaviljoen is sinds het najaar 2021 in gebruik. Geconstateerd wordt dat de wacht- en verblijfruimtes op met name de laag 01 niet functioneren zoals verwacht. Er is thans behoefte aan verbetervoorstellen voor de laag 01.

In nauwe samenwerking met het AMC – werd in een aantal stappen naar concreet uitgewerkte verbetervoorstellen toegewerkt. Dit proces bestond uit een bezoek aan het AMC ter kennismaking, maar ook om al een gevoel bij de plek te krijgen. Observaties en bevindingen werden genoteerd. U.minds organiseerde de analyse van de locatie samen Jos Sentel en studenten van het Fontys – waar u.minds vaker mee samenwerkt. Het gebruik van de verschillende ruimtes werd geanalyseerd, er werden korte interviews gehouden en de meest gestelde vragen bij de receptie werden genoteerd. De bevindingen werden uitgewerkt tot verbeterscenario’s. Het project had een aanbeveling als eindproduct. De studenten konden de analyse gebruiken als bewijs voor hun competenties.

Lees meer
Onteigenen of een alternatief plan?

Onteigenen of een alternatief plan?

De Provincie Noord-Holland heeft de taak om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) voor 2027 te realiseren. In dit kader is ze voornemend meer dan 140 ha in de Binnenduinrand bij Vogelenzang/Aerdenhout transformeren naar natuur, wat het einde zou betekenen voor de huidige agrarische bedrijven in het gebied. Dit stuit op weerstand van zowel de ondernemers als de liefhebbers van het huidige landschap. De gemeente is ook terughoudend vanwege de cultuurhistorische waarde van het gebied. Als de Provincie vasthoudt aan de plannen, zal ze te maken krijgen met langdurige procedures, zoals onteigening, die jaren na de deadline van 2027 zullen plaatsvinden.

Aan u.minds is gevraagd een plan te maken wat invulling geeft aan de wens en noodzaak voor natuurontwikkeling, en waarbij ondernemers hun huidige bedrijfsactiviteiten in de Binnenduinrand van Vogelenzang kunnen voortzetten zonder de bestemming ‘natuur’.

Samen met de grondeigenaren hebben we het plan “Ons Perspectief” opgesteld. Met behoud van de huidige (agrarische) bestemming willen de eigenaren de natuur naar een hoger niveau tillen, waardoor de biodiversiteit kan verbeteren. Met de voordracht van alternatieve NNN-gebieden buiten de duinzoom van Vogelenzang, kan de provincie toch haar NNN-doelstelling behalen.

De toekomst van dit waardevolle agrarische cultuurlandschap kan met dit voorstel zijn grote belevingswaarde behouden blijven.

Op 23 februari 2023 is dit door de grondeigenaren en u.minds op het provinciehuis overhandigd aan gedeputeerde Esther Rommel.

Lees meer
In-company leer- en ontwikkeltraject

In-company leer- en ontwikkeltraject

Dura Vermeer Midden West BV werkt aan steeds grotere gebiedsontwikkelingen en realiseert zich dat dit andere vaardigheden, kennis, tools en afspraken vereist. Dit vraagt om een andere houding en instelling, ook van de projectdirecteur. Om de belangen van deze omvangrijke projecten goed te organiseren is het belangrijk om te werken met de beste mensen, bij voorkeur uit eigen gelederen. Als voormalig projectdirecteur bij Haarlem Elements heeft u.minds de kennis van de mensen en organisatie en kan hierdoor met deze kennis van buitenaf naar binnen kijken en zo samen analyseren, structureren en leren.

Lees meer
Van intensieve zorg naar ontspannen woon-zorg community

Van intensieve zorg naar ontspannen woon-zorg community

Je bent een zorgorganisatie en eigenaar van een gigantisch terrein aan de rand van het dorp Bakel in Noord-Brabant. De focus ligt op het verlenen van intensieve zorg en niet op gebiedsontwikkelingen. Via een marktconsultatie over de aanpak van de opgave zijn we als adviseur gevraagd om tot een haalbare visie te komen en verkoop van delen van het terrein.

Lees meer
Vastgoedadvies met zoektocht naar de beste samenwerking.

Vastgoedadvies met zoektocht naar de beste samenwerking.

Voor de Molenzoom in Houten heeft u.minds een opdracht uitgevoerd, waarbij we hebben geholpen bij het creëren van een afwegingskader en het begeleiden van de eigenaren in hun strategische vastgoedpositie. Als particuliere eigenaren van een herontwikkelingslocatie komt er veel op je af, zoals partijen die willen kopen of een gemeente die in gesprek wil. u.minds heeft geholpen bij het vaststellen van de huidige en potentiële waarde van het pand en bij het schetsen van de positie van de opdrachtgever binnen het gebiedsontwikkelingsproces. Door onze betrokkenheid en informatie kon de opdrachtgever weloverwogen keuzes maken en zo tot een optimaal resultaat komen.

Lees meer
Erwin van Leeuwen, partner bij u.minds

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen?

Heb je een uitdagend probleem in gebieds- en vastgoedontwikkeling?

Daag ons uit met jouw complexe vraagstukken. 

Samen vinden we innovatieve oplossingen voor een duurzame samenleving, efficiënte processen en brengen we mens en natuur in balans en verbinding.

Laten we bouwen aan de toekomst. 

Neem contact op met Erwin van Leeuwen.