Projecten

Ons track-record in gebieds, concept en vastgoedontwikkeling

Als team hebben we meegewerkt aan mooie projecten binnen de vastgoedsector.
Onteigenen of een alternatief plan?

Onteigenen of een alternatief plan?

De Provincie Noord-Holland heeft de taak om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) voor 2027 te realiseren. In dit kader is ze voornemend meer dan 140 ha in de Binnenduinrand bij Vogelenzang/Aerdenhout transformeren naar natuur, wat het einde zou betekenen voor de huidige agrarische bedrijven in het gebied. Dit stuit op weerstand van zowel de ondernemers als de liefhebbers van het huidige landschap. De gemeente is ook terughoudend vanwege de cultuurhistorische waarde van het gebied. Als de Provincie vasthoudt aan de plannen, zal ze te maken krijgen met langdurige procedures, zoals onteigening, die jaren na de deadline van 2027 zullen plaatsvinden.

Aan u.minds is gevraagd een plan te maken wat invulling geeft aan de wens en noodzaak voor natuurontwikkeling, en waarbij ondernemers hun huidige bedrijfsactiviteiten in de Binnenduinrand van Vogelenzang kunnen voortzetten zonder de bestemming ‘natuur’.

Samen met de grondeigenaren hebben we het plan “Ons Perspectief” opgesteld. Met behoud van de huidige (agrarische) bestemming willen de eigenaren de natuur naar een hoger niveau tillen, waardoor de biodiversiteit kan verbeteren. Met de voordracht van alternatieve NNN-gebieden buiten de duinzoom van Vogelenzang, kan de provincie toch haar NNN-doelstelling behalen.

De toekomst van dit waardevolle agrarische cultuurlandschap kan met dit voorstel zijn grote belevingswaarde behouden blijven.

Op 23 februari 2023 is dit door de grondeigenaren en u.minds op het provinciehuis overhandigd aan gedeputeerde Esther Rommel.

Lees meer
Klimaatadaptatie voor en door de gemeenschap

Klimaatadaptatie voor en door de gemeenschap

Een schreeuw om hulp heeft geleid tot het opzetten van een “Community-driven stakeholder participation process” ofwel, een community-gedreven ontwikkeling. De focus ligt hierbij op klimaatadaptatie en de veerkracht van de gemeenschap. Er wordt een combinatie gemaakt tussen technische en sociale interventies, placemaking en het creëren van betrokkenheid bij de gemeenschap, lokale partijen en overheid.

Lees meer
Duurzame samenwerking verankerd in convenanten

Duurzame samenwerking verankerd in convenanten

Het begeleiden van 11 regionale samenwerkingsverbanden van woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders. Het onderwerp is de uitstroom van mensen in een instelling van Beschermd Wonen of Maatschappelijke opvang naar een normale woning in een wijk. Doel is om tot afspraken of convenanten te komen Hoe organiseer je een zachte en succesvolle overgang? Naast een woning betekent dit ook dat de zorg en begeleiding van deze persoon geborgd is.

Lees meer
“De blikjesmannen”

“De blikjesmannen”

Ambitieus project om in een jaar tijd minimaal 3000 RVM (Retail vending machine) locaties vast te pinnen voor de inname van blik. Dit ging in samenspraak met supermarkten, gemeenten en provincies. Maarten en Bengt werkten als projectondersteuners van de projectleiders. Ze hielden zich o.a. bezig met het voorzitten van de regio-overleggen, de vergunningen en de implementatie van de GIS applicatie. Tot groot ongenoegen van de twee is het project vroegtijdig stopgezet na het besluit van Afvalfonds Verpakkingen, supermarkten en provincies om de inname toch bij de supermarkten neer te leggen.

Lees meer
Betrokken in Bakel: het blijft je thuis

Betrokken in Bakel: het blijft je thuis

Het vastgoed wat de vader van Michiel heeft gebouwd, onderhouden en verbeteren we bij u.minds zodat het zijn steentje bijdraagt aan het centrum van Bakel. Het gebied krijgt de komende tijd een opknapbeurt zodat het voor de bewoners, ondernemers en bezoekers een fijnere omgeving wordt om te wonen, werken en winkelen.

Lees meer
Vastgoedadvies met zoektocht naar de beste samenwerking.

Vastgoedadvies met zoektocht naar de beste samenwerking.

Voor de Molenzoom in Houten heeft u.minds een opdracht uitgevoerd, waarbij we hebben geholpen bij het creëren van een afwegingskader en het begeleiden van de eigenaren in hun strategische vastgoedpositie. Als particuliere eigenaren van een herontwikkelingslocatie komt er veel op je af, zoals partijen die willen kopen of een gemeente die in gesprek wil. u.minds heeft geholpen bij het vaststellen van de huidige en potentiële waarde van het pand en bij het schetsen van de positie van de opdrachtgever binnen het gebiedsontwikkelingsproces. Door onze betrokkenheid en informatie kon de opdrachtgever weloverwogen keuzes maken en zo tot een optimaal resultaat komen.

Lees meer
Circulaire innovatie met houtbouw

Circulaire innovatie met houtbouw

Een houten gebouw met 70 appartementen en ambachtelijke makersruimten in de plint. Het project zorgt voor een opslag van 2.500 ton CO2. Het project is via een tender van de gemeente Amsterdam verworven door Lister Buildings. Een gewonnen tender waarbij u.minds het tendermanagement verzorgde en vervolgens het ontwikkelingsmanagement. Met veel plezier hebben we samengewerkt met het team bestaande uit Lister Buildings, MEESVISSER, BOOM Landscape, Stipo, Level Acoustics, WoldendorpWildervank, LBP Sight, Solution Lab, Pieters Bouwtechniek Delft, Prommenz en Spark.

Lees meer
De laatste puntjes op de i voor de gebruiker

De laatste puntjes op de i voor de gebruiker

Third Place en U.Minds doen graag projecten samen. Onlangs was ThirdPlace gevraagd door het AMC om op basis van analyse en ervaring te adviseren hoe en welke verbeteringen in de wacht- en verblijfruimtes van het Entreepaviljoen doorgevoerd kunnen worden teneinde het functioneren van deze ruimtes een merkbare impuls te geven. Hiervoor werd de hulp van u.minds gevraagd.

Het Entreepaviljoen is sinds het najaar 2021 in gebruik. Geconstateerd wordt dat de wacht- en verblijfruimtes op met name de laag 01 niet functioneren zoals verwacht. Er is thans behoefte aan verbetervoorstellen voor de laag 01.

In nauwe samenwerking met het AMC – werd in een aantal stappen naar concreet uitgewerkte verbetervoorstellen toegewerkt. Dit proces bestond uit een bezoek aan het AMC ter kennismaking, maar ook om al een gevoel bij de plek te krijgen. Observaties en bevindingen werden genoteerd. U.minds organiseerde de analyse van de locatie samen Jos Sentel en studenten van het Fontys – waar u.minds vaker mee samenwerkt. Het gebruik van de verschillende ruimtes werd geanalyseerd, er werden korte interviews gehouden en de meest gestelde vragen bij de receptie werden genoteerd. De bevindingen werden uitgewerkt tot verbeterscenario’s. Het project had een aanbeveling als eindproduct. De studenten konden de analyse gebruiken als bewijs voor hun competenties.

Lees meer
Erwin van Leeuwen, partner bij u.minds

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen?

Heb je een uitdagend probleem in gebieds- en vastgoedontwikkeling?

Daag ons uit met jouw complexe vraagstukken. 

Samen vinden we innovatieve oplossingen voor een duurzame samenleving, efficiënte processen en brengen we mens en natuur in balans en verbinding.

Laten we bouwen aan de toekomst. 

Neem contact op met Erwin van Leeuwen.