Privacyverklaring

U.Minds, gevestigd aan
Cruquiusweg 94B
1019 AJ Amsterdam
Nederland,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
U.Minds.nl
Cruquiusweg 94B
1019 AJ Amsterdam
Nederland
+31(88)2919616
office@uminds.nl

Michiel van Hoof is de Functionaris Gegevensbescherming van U.Minds Hij is te bereiken via michiel@uminds.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
U.Minds verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en eventueel achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uminds.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
U.Minds verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en mailing.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U.Minds analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming
U.inds neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van U.Minds tussen zit. U.Minds gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Calendly om door jou ingeplande telefonische afspraken automatisch in onze en jouw agenda op te slaan.
Mailchimp en Leadpages om jouw inschrijving voor onze maandelijkse mailing te verwerken.
Google Analytics om (anoniem) jouw surfgedrag op onze website te analyseren. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
U.Minds bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Je e-mailadres > Totdat je je uitschrijft voor onze mailing > Kunnen versturen van de mailing.
Je naam > Totdat je je uitschrijft voor onze mailing > Kunnen personaliseren van de mailing.
Je telefoonnummer > totdat we he telefonisch hebben gesproken > Opvolgen van je balafspraak aanvraag.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website > maximaal 2 jaar > Om onze dienstverlening te optimaliseren 

Delen van persoonsgegevens met derden
U.Minds deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. U.Minds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens > Mailchimp > versturen mailing > e-mailadres en voor- en evt. achternaam.
Persoonsgegevens > Calendly > inplannen telefonische afspraak > e-mailadres, naam en telefoonnummer.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website> Google Analytics > IP-adres
Gegevens over jouw activiteiten op onze website> Mailchimp > IP-adres 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door U.Minds en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@uminds.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

U.Minds wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
U.Minds neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uminds.nl.

Cookieverklaring