Ontdek hoe wij samen waarde(n) kunnen creëren

Expertises en Rollen

Wij vervullen verschillende rollen in onze projecten.  Afhankelijk van het achterliggende vraagstuk brengen we onze expertise in en organiseren we het benodigde team met interne en externe mensen.

We hebben daarvoor collega’s en externe partners die vanuit een brede ervaring en interdisciplinaire achtergrond samenwerken.

Die combinatie en diversiteit houdt ons fris en ‘open minded’ voor de nieuwe oplossingen

Van een Assessment op een locatie, tot een meerjarige Projectdirectie van een gebiedsontwikkeling. We gaan er voor om waarde(n) te creëren.

We vervullen deze rollen in regie (uren), gedelegeerd (fixed) en op risico (samen investeren en winnen).

Waarde(n) creatie: eerst denken dan doen

Voor we starten met een opgave gaan we eerst het gesprek aan.  Luisteren, vragen, combineren en kennis inbrengen. Samen bepalen we de scope van het project.

Wat is er nu nodig en wil je als organisatie bereiken? Wat is de waarde potentie?  En dan hebben we het over ecologische, psychologische, sociologische en economische waarde.

Ben je een zorginstelling die staat voor de enorme opgave om de voortdurende veranderende zorgvraag te accommoderen in het juiste vastgoed? Zorg is primair, vastgoed faciliterend. Maar hoe doe je dat dan? Hoe regel je dat?

Of ben je een woningcorporatie met als primaire taak de huisvesting van de doelgroep en het zorgen voor leefbare en inclusieve buurten?

Zorg en het sociaal domein zijn allebei werkvelden met een groot maatschappelijk belang en hebben toch een andere aanpak. Voor beide is de druk op betaalbaarheid en het maken van snelheid is groter dan ooit

Steeds meer belanghebbenden betreden het speelveld van de gebieds- en vastgoedontwikkeling. De samenwerking tussen bewoners, bouwers, beleggers, ontwikkelaars, zorg-instellingen, corporaties en overheden, met een ieder andere belangen en perspectieven, is complexer dan ooit.

Het management van verwachtingen, het vooraf  nadenken en het ontwerpen van het proces is daarom evident. Wat ons betreft begint hier al de waarde(n)creatie.

Ondanks dat de belangen en perspectieven verschillen, kunnen de waarden waarom je het doet hetzelfde zijn.

De waarden zijn de basis en uitdaging is om het met elkaar te regelen; HOE je het met elkaar gaat regelen.

De kern voor onze projecten is een procesontwerp verwerkt in een Plan van Aanpak dat de standaard onderdelen (GOTIK) van goed project en procesmanagement bevat: faseren, beslissen en beheersen. Bij U.Minds voegen daar scenario denken aan toe.

WAARDEN CREATIE: EERST DENKEN DAN DOEN

Waarde(n) creatie

Onze Expertise:

 • Huis op orde
 • Waardensessie, Droomsessie
 • Ambitie
 • Participatie
 • Value Framework
 • Bewaking

Ik mail liever

Conceptontwikkeling: de kern van synergie en waarden

Of het nu gaat om een gebiedsontwikkeling of een vastgoedontwikkeling er ligt een idee aan ten grondslag, een concept.

Het concept komt niet zo maar uit de lucht vallen. De basis van een concept is de waarde(n)propositie. Dat is iets anders dan een logo en een leuke projectnaam.

Het is voor ons het hart c.q. de kern van het project waarmee we waarde(n) genereren voor mens en natuur gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven.

Afhankelijk van de scope van de opgave beginnen we met een analyse en waardering. Waar gaat het over, wat is er belangrijk? Hoe waarderen we wat we ontdekken?

We gaan hier ook al het gesprek aan met de omgeving. De participatie start hier wat ons betreft, want in de omgeving zitten schatten van waarden verstopt. 

De verzamelde waardevolle inzichten en opgedane kennis krijgen een plek in de waardenpropositie.

De volgende stap is het opstellen van een ontwikkelvisie. Dit gebeurt meestal ook in combinatie met een ruimtelijk ontwerp.  

De visie is een besluitvormingsmoment. Is het haalbaar? Is er behoefte naar of sprake van een latente behoefte? Bij een positief besluit gaan we verdiepen en aannames checken.

We werken scenario’s uit en denken na over een ontwikkelstrategie.

Allemaal voorwerk voor een gebieds-of vastgoedontwikkeling.

Voorwerk wat zich later terugbetaald in duidelijkheid over de opgave en commitment van belanghebbenden.

CONCEPTONTWIKKELING: DE KERN VAN SYNERGIE EN WAARDEN

Concepting

Onze Expertises en Rollen:

 • Locatie-, gebied en doelgroepanalyse
 • Droomsessie, Waardenpropositie, Ontwikkelvisie
 • BusinessValuecase,Haalbaarheidsanalyse,
 • Krachtenveldanalyse, Participatie, Omgevingscommunicatie
 • Scenario-studies, Massastudie, Masterplan
 • Ruimtelijke ordening, Ontwikkelstrategie

Ik mail liever

Gebiedsontwikkeling: samenwerking en vertrouwen

Meestal komt de ontwikkelingsstrategie in de fase van conceptontwikkeling tot stand met meerdere partijen. Een intentieovereenkomst kan ten grondslag liggen aan deze verkenningen.

In het procesontwerp dat we maken is het van belang dat er een duidelijk besluit is om een nieuwe fase in te gaan. Je gaat door of neemt afscheid van elkaar.

In de gebiedsontwikkeling is aandacht voor de samenwerking misschien wel het aller belangrijkste. Samenwerking gaat over de verdeling van risico’s, kosten en zeggenschap tussen actoren.

Het gaat bovenal over de betrokken mensen, de wil om samen verder te komen omdat belangen in elkaars verlengde liggen. Het investeren in onderling vertrouwen is een onderwerp dat voortdurend aandacht mag krijgen.

Te vaak duiken we met elkaar in het opstellen van een Stedenbouwkundigplan, sommen maken en het voeren van ingewikkelde discussies over details die niet relevant zijn.

We starten met een Procesplan. Een gebiedsontwikkeling is immers een proces en geen project.

In gebiedsontwikkeling onderscheiden we een aantal onderdelen die iteratief en in interactie met elkaar het proces vormen. Het betreft Samenwerking, Stedenbouw en Landschap, de Business Value Case, Ruimtelijke Ordening, Overeenkomsten, Participatie en het Bouw- en Woonrijp Maken als onderdeel van de Grondexploitatie.

De opgedane kennis in de conceptfase en de waardenpropositie vormen het afwegingskader van handelen in de samenwerking tussen partijen.

GEBIEDSONTWIKKELING: SAMENWERKING EN VERTROUWEN

Gebiedsontwikkeling

Onze Expertise en Rollen:

 • Projectdirectie, Procesmanagement, Tendermanagement,
 • Risico-actoranalyse, Samenwerkingsanalyse, Samenwerkingsstructuur, Meerwaarde-Manifest, Publiek-Private Samenwerking,
 • Procescommunicatie, Participatie, Grondexploitatie, Risicomanagement
 • Ontwikkelovereenkomst, Samenwerkingsovereenkomst, CV/BV, Anterieure Overeenkomst, Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet.

Ik mail liever

Vastgoedontwikkeling: creativiteit en flexibiliteit.

Vastgoedontwikkeling kan een stand-alone project zijn maar ook een deelplan van een gebiedsontwikkeling. Dat is meestal de reden dat we in deze fase actief zijn.

Het is eigenlijk een fase waar de principes van projectmanagement echt strakker gelden. Faseren, beslissen, beheersen en door.

De principes van vastgoedontwikkeling zijn generiek, maar iedere organisatie geeft er zijn eigen twist aan. Wij ook.

Onze primaire focus voor opdrachtgevers is de SO-VO fase. Als er nog geen concept is bedacht, beginnen we hier eerst mee. Het is de basis van handelen.

We houden van mooie gebouwen, waar mensen graag willen zijn c.q. wonen, ontspannen en werken. Maar ook gebouwen die wat toevoegen op het gebied van ecologie, bijvoorbeeld natuur-inclusiviteit. Dit is een belangrijk onderdeel van de opgave.

Bij particuliere verkoop van woningen gaan we, in het SO en VO, het gesprek aan middels co-creatie.

Gaat het over beleggers huurwoningen dan organiseren we de Letter of Intent en de Turnkey Overeenkomst. Dit in combinatie met alle daarbij behorende onderhandelingen.

 Wat we belangrijk vinden is om zo gestructureerd mogelijk naar een bouwbaar plan te komen. Dit binnen de gestelde (financiële kaders).

We zoeken naar de wisselwerking tussen het ontwerp, de doelgroep, de bouw, het resultaat en de wensen van de koper.

Het van achteren naar voren denken is wat helpt in het maken van connecties tussen alle betrokken partijen.

We houden vast aan de oorspronkelijke visie of verrijken deze met nieuwe inzichten.

VASTGOEDONTWIKKELING: CREATIVITEIT EN FLEXIBILITEIT

Vastgoedontwikkeling

Onze Expertise en Rollen:

 • Tender-, Project- en Ontwikkelmanagement,
 • Co-creatie, Business Value Case, Risicomanagement
 • Ontwikkelovereenkomst, Turnkey Overeenkomst, Bouwteam
 • Duurzaamheid, Houtbouw, Circulair, Bouwteam, Transformatie, Herontwikkeling.

Ik mail liever

Cta van directeur Michiel van Uminds

Wij vertellen je graag meer

MICHIEL VAN HOOF – FOUNDER-PARTNER

Onze opdrachtgevers

logo gemeentebloemendaal
logo COA
logo neprom
tbv logo